สวัสดี ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน(SchoolMIS) ทุกท่าน

            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) เพื่อรองรับระบบงานทะเบียนวัดผลตามระเบียบการวัดและประเมินผล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้โปรแกรมสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และสอดคล้องตามระเบียบการวัดและประเมินผล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551   ซึ่งมีเป้าหมายที่สําคัญคือ การประมวลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อส่งต่อข้อมูล GPA  ให้กับระดับการศึกษาระดับต่อไป รวมทั้งการประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น  นอกจากนี้โปรแกรมยังอํานวยความสะดวกในการประมวลผลและออกรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ทั้งในระดับชั้นเรียน  สถานศึกษา  เขตพื้นที่  และหน่วยงานต้นสังกัด

          กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  จึงได้จัดโครงการเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติด้านการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  สอดคล้องตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของ โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ทักษะในการใช้โปรแกรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา SchoolMIS  และโปรแกรมสนับสนุนอื่น ๆ  เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จและทดสอบผ่านเกณฑ์ความรู้ทางการวัดและประเมินผลและได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

2. คลิกวิดีโอเพื่อศึกษา